Har ni någon fråga? Ring in till oss! 040 – 15 55 41

kontakt@rahmaassistans.se

Personlig assistans

På Rahma Assistans strävar vi alltid efter att verksamheten ska bedrivas i en anda av service och professionalitet. Genom personalens kontinuerliga kompetensutveckling säkerställer vi även att god kvalitet upprätthålls. Det är med utgångspunkt från kundens vilja och önskemål som vi utformar arbetat med den personliga assistansen.

Medbestämmande och trygghet

Till varje assistansberättigad utses en arbetsledare som leder assistenterna i arbetsgruppen. Arbetsledaren utses i enlighet med överenskommelse med den assistansberättigade. Arbetsledaren kan antingen vara den assistansberättigade själv eller en annan person som väljs utifrån den assistansberättigades önskemål och behov. Därutöver tillsätts en kundansvarig som har i uppgift att säkerställa att den assistansberättigades behov blir tillgodosedda, i enlighet med dennas självbestämmande, valfrihet och personliga integritet.

Den assistansberättigade skall känna sig trygg med att uppgifter som rör denna inte sprids till obehöriga. Rahma Assistans kommer vid anställning av ny personal gå igenom med den anställda vad tystnadsplikten innebär och varför den är viktig i verksamheten. För att markera allvaret med överträdelser av tystnadsplikten kommer det krävas av den anställda att skriva under ett kontrakt där detaljer om vad tystnadsplikten innebär tydligt förklaras.

Barnets bästa i fokus

Assistansberättigade barn ska, precis som vuxna, ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i utformningen av sin personliga assistans. Barnets önskemål för sin assistans ska dokumenteras i genomförandeplanen för att säkerställa barnets inflytande och medbestämmande.

I samband med rekryteringen av assistenter till barn ska utdrag ur belastningsregistret begäras för andra än barnets föräldrar. Utdraget får inte vara äldre än ett år gammalt.

Målet med den personliga assistansen som Rahma Assistans ska erbjuda till assistansberättigade barn är att barnet ska få möjlighet att leva likt barn utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder. Vi lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla en god relation med vårdnadshavaren för att kunna tillgodose barnets bästa. Rahma Assistans arbetar också för att främja barnets utveckling genom att möjliggöra ett deltagande i aktiviteter, intressen och tillgång till viktiga samhällsfunktioner.